33η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, είκοσι επτά (27) Αυγούστου  του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Απόδοση πάγιας προκαταβολής
  2. Έγκριση 1ου πρακτικού για το έργο Αποκατάσταση μονοπατιών στο Μεγάλο Χωριό στη θέση Μυλοκάλανος» προϋπολογισμού 31.000,00€
  3. Έγκριση 1ου πρακτικού για το έργο «Βελτίωση υποδομών Καλεσμένου και Παπαρουσίου», προϋπολογισμού μελέτης 19.000,00 €

 

Ο  Πρόεδρος  της Οικονομικής  Επιτροπής

 

Σουλιώτης     Νικόλαος