33η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι τέσσαρες (24)  Ιουλίου   του έτους 2018 ημέρα  Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

1.Εγκριση 1ου πρακτικού  » Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Προυσού και ΤΚ Τόρνου «, Προϋπολογισμού: 40.000,00€.

2.Αναίρεση αποτελέσματος ηλεκτρονικής κλήρωσης για την ανάθεση του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Καλεσμένου».

 

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

 

Σουλιώτης Νικόλαος