33η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 33η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις είκοσι εννιά (29) Ιουνίου 2021 ημέρα Τρίτη ώρα έναρξης 9:00μ και λήξη 12.00μμ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) και την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.38197/18-6-2021 (ΦΕΚ.Β.2660) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα.

 

1. Παράταση σύμβασης υπαλλήλου (οδηγού αποφρακτικού)
2. Ορισμός συμβολαιογράφου για αποδοχή κληρονομίας .
3. Εισήγηση για την τεκμηρίωση της αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών: α).» Κατασκευή παραπηγμάτων για την εμποροπανήγυρη» και β). «Ηλεκτροδότηση της εμποροπανήγυρης» από το προσωπικό και τα μέσα του Δήμου και έγκριση ανάθεσης σε ιδιώτες.
4. Έγκριση 3ου πρακτικού διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με θέμα «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου » προϋπολογισμού 189.696,00€.
5. Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης Δήμου με ΟΑΕΔ.
6. Κατάρτιση όρων διακήρυξης «Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στο Μεγάλο Χωριό και ολοκλήρωση γηπέδου μπάσκετ στο Στένωμα προϋπολογισμού 165.322,58€
7. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης » Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία ΙΑΝΟΣ» προϋπολογισμού 82.869,20€ .
8. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια ειδών προστασίας για τις ανάγκες των εργατών του Δήμου «προϋπολογισμού 54.779,53€
9. Καθορισμός των όρων της απευθείας ανάθεσης του έργου με τίτλο «Επισκευή κτιρίου Λεβητοστασίου του Ιατρείου Κρικέλλου» ποσού 6.500,00€.(άρθρα 50 και 53 του Ν.4782/21)

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Σουλιώτης

 

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής θα μπορούν να γνωμοδοτήσουν -διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στα ανωτέρω θέματα ηλεκτρονικά με e-mail από το προσωπικό τους λογαριασμό προς το e-mail της γραμματείας της Οικονομικής επιτροπής m.g.paparoidami@0716.syxefxis.gov.gr αποστέλλοντας συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας ,προκειμένου να επιτευχθεί η προβλεπόμενη συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ