33η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις  τριάντα (30) Σεπτεμβρίου του έτους 2014 ημέρα  Τρίτη και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.
1.    Ψήφιση πιστώσεων για την  «προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό  και ειδών αρτοποιείου  για  τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου» και την  δημοσίευση της διακήρυξης.
2.    Κατάρτιση όρων και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό  και ειδών αρτοποιείου  για  τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου.
3.    Ψήφιση πιστώσεων δημοσίευσης για την παροχή υπηρεσίας για τη θέρμανση κτιρίου – δεξαμενών του κλειστού κολυμβητηρίου Καρπενησίου για δύο έτη από την έναρξη της σύμβασης
4.    Κατάρτιση όρων και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσίας για τη θέρμανση κτιρίου – δεξαμενών του κλειστού κολυμβητηρίου Καρπενησίου για δύο έτη από την έναρξη της σύμβασης(προϋπολογισμός μελέτης 180.000,00 €, με υπάρχουσα πίστωση για το οικ. έτος 2014 50.000,00 €)».
5.    Ψήφιση πιστώσεων για την επιλογή αναδόχου παροχής  υπηρεσιών φύλαξης  της Μαθητικής Εστίας  Καρπενησίου.
6.    Κατάρτιση όρων για την επιλογή αναδόχου παροχής  υπηρεσιών φύλαξης  της Μαθητικής Εστίας  Καρπενησίου.
7.    Κατάρτιση όρων και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών του Προσώπων για ένα έτος, ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 799.849,12€ με ΦΠΑ.
8.    Κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων εκτός προβολής καταστημάτων  στην κεντρική πλατεία Καρπενησίου και στην Πλατεία Δοξιάδη Μικρού Χωριού.
9.    Ψήφιση πιστώσεων
10.    Ορισμός δικηγόρου
11.    Επί αιτήσεων οφειλετών για  ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51 του Ν.4257/2014) .

 

Ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

Νικόλαος Σουλιώτης