34η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 του Ν.3852/2010, 76 του Ν.4555/2018 και 2 του Ν.4623/2019,  να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δέκα οκτώ   (18) Σεπτεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Εκλογή αντιπροέδρου.
  2. Εισήγηση για Αποδοχή των όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν.4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ1377/τ.Β΄/24-4-2018),όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 44173/24-8-2018(ΦΕΚ3656/τ.Β΄/27-8-2018) και ισχύει.
  3. Εισήγηση για τροποποίηση τεχνικού προγράμματος -αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
  4. Έγκριση 2ου πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου  «Αποκατάσταση βλαβών-τεχνικά -ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Καρπενήσι -Άγιος Νικόλαος».
  5. Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου «Ανάπλαση δημοτικού χώρου στην ΤΚ Αγίου Νικολάου «προϋπολογισμού 166.000,00€
  6. Αποδοχή παραχώρησης εδαφικής λωρίδας.
  7. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής.
  8. Τακτοποίηση χρηματικού εντάλματος -απαλλαγή υπολόγου.
  9. Ορισμός δικηγόρου (υπόθεση Ζήσιμου).
  10. Ορισμός δικηγόρου (υπόθεση υπαλλήλων ΙΔΑΧ.)

 

Ο  Πρόεδρος  της Οικονομικής  Επιτροπής

 

Σουλιώτης     Νικόλαος