34η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε  στην 34η  ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις έξι (6) Ιουλίου  2021 ημέρα Τρίτη ώρα  έναρξης 9:00μ και λήξη 12.00μμ .

 Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις  παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης  λόγω COVID-19)  και την  Αριθμ. 45 εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.69/167/οικ.132/50/28-6-2021  του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα.

 

  1. Αποδοχή της απόφασης ένταξης της Πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζοωγόνηση» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020» του Πράσινου Ταμείου
  2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021
  3. Έγκριση της αριθμ.24/2021 απόφασης του Δ.Σ της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ (αφορά την έγκριση ισολογισμού έτους 2020).
  4. Έγκριση πρακτικών (1ου και 2ου) ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με θέμα: «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία ΙΑΝΟΣ»
  5. Καθορισμός των όρων  της απευθείας ανάθεσης του έργου με τίτλο «Βελτίωση υποδομών Κρικέλλου» ποσού 20.000,00€ (άρθρα 50 και 53 του Ν.4782/2021).
  6. Τακτοποίηση ΧΕΠ και απαλλαγή υπολόγου (αφορά δαπάνη ΔΕΔΔΗΕ).
  7. Τροποποίηση  της αριθμ.13/2021 απόφασης  για ορισμό μελών επιτροπών διαγωνισμών έργων.

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Σουλιώτης

 

 

Μέχρι την ώρα  λήξης της συνεδρίασης  ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  τα μέλη της  Οικονομικής  επιτροπής   θα μπορούν να γνωμοδοτήσουν -διατυπώσουν  τις παρατηρήσεις τους  στα ανωτέρω θέματα ηλεκτρονικά   με  email  από  το προσωπικό τους  λογαριασμό προς  το   email   της γραμματείας  της  Οικονομικής επιτροπής m.g.paparoidami@0716.syxefxis.gov.gr  αποστέλλοντας  συμπληρωμένο  το συνημμένο  έντυπο  ψηφοφορίας ,προκειμένου να επιτευχθεί η προβλεπόμενη συμμετοχή  και να ολοκληρωθεί η διαδικασία  χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ