34η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 34η Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις επτά (7) Ιουλίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 πμ στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) την υπ΄αριθμ.20930/31-03-2020 & 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

1. Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Καρπενησίου και Δήμου Αγράφων για την μεταφορά απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Λαμίας.
2. Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Καρπενησίου και Δήμου Αγράφων για το αποφρακτικό μηχάνημα.
3. Υ π ο γ ρ α φ ή π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς σ ύ μ β α σ η ς Δ ή μ ο υ Κ α ρ π ε ν η σ ί ο υ μ ε τ ο ν ΟΑ Ε Δ γ ι α τ ο σ χ ο λ ι κ ό έ τ ο ς 2 0 2 0 -2021.
4. Έγκριση 1ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση υποδομών ΤΡ.Κ Αμπλιανης Μεσοκώμης , Ροσκάς Στάβλων και Ψιανών προϋπολογισμού 44.780,00€.
5. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης αποτελέσματος για την εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης περιπτέρων που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Καρπενησίου .
6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού
7. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (αφορά δαπάνη ανανέωσης άδειας μοτοποδηλάτων του Δήμου.
8. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (Δαπάνη για μεταφορά τράκτορα στην Αθήνα)
9. Τακτοποίηση Χρηματικού εντάλματος -απαλλαγή υπολόγου
10. Ορισμός δικηγόρου (συζήτηση προσφυγής κατά της αριθμ.6/2 Συν./4-6- 2019 απόφασης της ΤΔΕ ΕΦΚΑ -Κλήση ΚΛ800/2020 του Πρωτοδικείου Λαμίας)
11. Ορισμός δικηγόρου (αφορά την αριθμ.34/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ευρυτανίας)

12. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΥΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΠΑΔΙΑΣ» αναδόχου Νικ. Σταμούλη.
13. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ», αναδόχου «ΚΩΝ. & ΟΔΥΣ. ΤΡΑΝΤΟΣ ΟΕ»
14. Έγκριση 1ου(Τακτοποιητικού) ΑΠΕ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Κ. ΔΟΜΙΑΝΩΝ» αναδόχου Νικ. Σταμούλη.

 

Ο πρόεδρος της οικον.Επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ