34η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις πέντε (5) Σεπτεμβρίου  του έτους 2017 ημέρα Τρίτη  και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

  1. Έγκριση 2ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την «Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων»
  2. Ψήφιση πίστωσης και ανάθεσης του έργου: Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο νεκροταφείο Τ.Κ. Καλεσμένου
  3. Ορισμός ημερομηνίας για το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών του διεθνή διαγωνισμού «Υπηρεσίες συλλογής, μεταφοράς και μεταφόρτωσης απορριμμάτων και καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων Δήμου Καρπενησίου»
  4. Τακτοποίηση εντάλματος προπληρωμής – Απαλλαγή υπολόγου
  5. Ψήφιση πιστώσεων

 

 

 

O πρόεδρος της Οικ.Επιτροπής

 

 

Σουλιώτης Νικόλαος