34η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΕΚΤΑΚΤΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι (20) Αυγούστου  του έτους 2015 ημέρα   Τρίτη και ώρα 14.30πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα

 

1.Έγκριση συζήτησης  κατεπείγοντος θέματος  Ψήφιση πίστωσης για πληρωμή  1ης δόσης από τον αναλογούντα φόρο επί των μισθωμάτων  και των τόκων καταθέσεων του οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Καρπενησίου

2. Ψήφιση πίστωσης  πληρωμή δόσης από τον αναλογούντα φόρο επί των μισθωμάτων και των τόκων των καταθέσεων έτους 2014 του Δήμου Καρπενησίου.

Ο πρόεδρος της Οικ.επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

 

   Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω καταληκτικής ημερομηνίας καταβολής της  1ης δόσης για τον φόρο επί των μισθωμάτων  και των τόκων καταθέσεων οικ. έτους 2014 σύμφωνα με τον Ν.4172/2013.