30η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις τρείς (3)  Ιουλίου   του έτους 2018 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

 1. Ορισμός δικηγόρου (υπόθεση Δαλακώστα).
 2. Άρση της αριθμ.300/2018 απόφασης της οικονομικής επιτροπής.
 3. Ανάκληση δεσμεύσεων.
 4. Ψήφιση πιστώσεων για την «Προμήθεια ελαστικών επισωτρων για την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών των οχημάτων του Δήμου.»
 5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών -Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια ελαστικών επισωτρων για την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών των οχημάτων του Δήμου.»
 6. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής .
 7. Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου Ανάπλαση και αναβάθμιση υποδομών  ΤΚ Αγίας Βλαχέρνας προϋπολογισμού  000,00€.
 8. Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο Αποκατάσταση τμημάτων  του οδικού δικτύου εντος  των διοικητικών ορίων του Δήμου Καρπενησίου  προϋπολογισμού 500.000,00€.
 9. Έγκριση 2ου πρακτικού κατακύρωσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία στις Τ.Κ Μουζίλου Ανιάδας Συγκρέλλου προϋπολογισμού 160,00€.
 10. Λήψη απόφασης για αίτημα αποζημίωσης δημότη.
 11. Έγκριση πρακτικών για εκμίσθωση  δημοτικού ακινήτου  στην ΤΚ Σταβλων
 12. Ψήφιση πίστωσης για α))Κατασκευή παραπηγμάτων για την εμποροπανήγυρη και β) Ηλεκτροδότηση της εμποροπανήγυρης.
 13. Ψήφιση πιστώσεων.

 

Ο πρόεδρος  Οικ.Επιτροπής

 

 

Σουλιώτης  Νικόλαος