30η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δέκα (10) Αυγούστου  του έτους 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

  1. 1.     Έγκριση 1ου πρακτικού του έργου «Κατασκευή έργων υποδομής  στην Τ.Κ Αγίου Νικολάου (προσωρινός ανάδοχος).
  2. 2.     Έγκριση 2ου πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωση για μίσθωση  μηχανημάτων έργου  για καθαρισμό δρόμων  για πυροπροστασία.
  3. 3.     Έγκριση 1ου πρακτικού για μίσθωση  μηχανημάτων έργου  για καθαρισμό δρόμων  για πυροπροστασία και συγκεκριμένα  για  τον επαναληπτικό διαγωνισμό για την ΟΜΑΔΑ Α  «Εργασία  καθαρισμός με χρήση διαμορφωτή γκρέιντερ από 160ΗΡ έως 190ΗΡ με τον χειριστή.
  4. 4.     Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια δομικών υλικών για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης προϋπολογισμού 73.845,72€ (οριστικός ανάδοχος)
  5. 5.     Ορισμός δικηγόρου (υπόθεση Πριγκηφίλη).
  6. 6.     Τροποποίηση αποφάσεων οικ. επιτροπής -Ψήφιση επιπλέον πίστωσης για ταξινόμηση λεωφορείου ΑΜΕΑ.
  7. 7.     Ψήφιση πιστώσεων .
  8. 8.     Κατάρτιση όρων διακήρυξης για το συνοπτικό διαγωνισμό «Συντήρηση και επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού δημοτικών ενοτήτων .

 

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής

 

 

Σουλιώτης Νικόλαος