30η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε  στην 28η  ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις δέκα πέντε  (15) Ιουνίου  2021 ημέρα Τρίτη ώρα  έναρξης 09:00πμ και λήξη 12.00μμ .

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις  παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης  λόγω COVID-19)  και την την  Αριθμ. 47 εγκύκλιο  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/164/οικ.11266/8-6-2021  απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα.

 

  1. Πρόσληψη προσωπικού (για κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας 2021)
  2. Εισήγηση για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
  3. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» Για την πρόσκληση με τίτλο «Δημιουργία πράσινων σημείων και δικτύωση  τους σε όλη τη χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
  4. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Εκπόνηση σχεδίου φόρτισης Ηλεκτρικών οχημάτων  (Σ.Φ.Η.Ο)  Δήμου Καρπενησίου » συνολικού προϋπολογισμού 39.980,00€
  5. Επικαιροποίηση της υπάριθμ.288/2020 απόφασης της οικονομικής επιτροπής «περί ορισμού δικηγόρου ENERGA HELLAS POWER»
  6. Τακτοποίηση (2) χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγων(αφορά δαπάνη ΔΕΔΔΗΕ)
  7. Τακτοποίηση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου (αφορά δαπάνη διοδίων κλπ)
  8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση και επένδυση δικτύων ύδρευσης ΔΕ Ποταμιάς «
  9. Έγκριση 1ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΕΝΩΜΑ-ΓΕΦΥΡΑ ΜΕΓΔΟΒΑ» αναδόχου ΟΔΥΣ. ΤΡΑΝΤΟΥ Ε.Δ.Ε.
  10. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου » Εσωτερική οδοποιία στις ΤΚ Μουζίλου Ανιάδας  Συγκρέλλου .

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος  Σουλιώτης

 

Μέχρι την ώρα  λήξης της συνεδρίασης  ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  τα μέλη της  Οικονομικής  επιτροπής   θα μπορούν να γνωμοδοτήσουν -διατυπώσουν  τις παρατηρήσεις τους  στα ανωτέρω θέματα ηλεκτρονικά   με  email  από  το προσωπικό τους  λογαριασμό προς  το   email   της γραμματείας  της  Οικονομικής επιτροπής m.g.paparoidami@0716.syxefxis.gov.gr  αποστέλλοντας  συμπληρωμένο  το συνημμένο  έντυπο  ψηφοφορίας ,προκειμένου να επιτευχθεί η προβλεπόμενη συμμετοχή  και να ολοκληρωθεί η διαδικασία  χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ