30η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις 9 Αυγούστου  του έτους 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα.

  1. Ορισμός δικηγόρου.
  2. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού  για την «Συντήρηση  επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού δημοτικών Ενοτήτων.
  3. Ψήφιση πίστωσης για το έργο «Συντήρηση οδών και πεζοδρομίων ΔΕ Καρπενησίου ποσό 60.000,00€.
  4. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για το έργο Συντήρηση οδών και πεζοδρομίων ΔΕ Καρπενησίου ποσό 60.000,00€.
  5. Ψήφιση πιστώσεων -αναθέσεις έργων.

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Σουλιώτης Νικόλαος