31η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, δέκα τρείς (13) Αυγούστου  του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Έγκριση απόφασης Δημάρχου ανάθεση προμήθειας  με την διαδικασία του   κατεπείγοντος

2.Ορισμός δικηγόρου (Αγωγή Τασιού Ευγενίας κλπ  κατά Δήμου ).

3.Ορισμός δικηγόρου  για άσκηση προσφυγής  στο Τριμελές Πρωτοδικείο Λαμίας.

  1. Τακτοποίηση χρηματικού εντάλματος- απαλλαγή υπολόγου.

 

Ο  Πρόεδρος  της Οικονομικής  Επιτροπής

 

Σουλιώτης     Νικόλαος