31η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις εννέα (9)  Ιουλίου   του έτους 2018 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 1. Εισήγηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 2. Έγκριση 1ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου “Αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων πόλης Καρπενησίου προϋπολογισμού 70.000,00€ (προσωρινοί ανάδοχοι).
 3. Έγκριση 2ου πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την “Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό δρόμων για πυροπροστασία προϋπολογισμού 45.400,00€.
 4. Έγκριση 1ου πρακτικού του ανοικτού του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Τροφίμων ειδών Παντοπωλείου (Είδη αρτοποιείου-ζαχαροπλαστείου-κατεψυγμένων-κρεοπωλείου-οπωροπωλείου-παντοπωλείου και φρέσκο γάλα) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών του Προσώπων (Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), για δύο έτη από την υπογραφή της σύμβασης προϋπολογισμού  327,25 €
 5. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (πληρωμή ΚΤΕΟ).
 6. Τακτοποίηση εντάλματος προπληρωμής -απαλλαγή υπολόγου.
 7. Ψήφιση πίστωσης για το έργο “Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Καλεσμένου προϋπολογισμού 10.000,00€.
 8. Ψήφιση πίστωσης για το έργο “Επισκευές κτιριακών εγκαταστάσεων ΤΚ Αγίου Ανδρέα προϋπολογισμού 7.000,00€.
 9. Ψήφιση πίστωσης για το έργο “Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Μυρίκης” προϋπολογισμού 6.500,00€.
 10. Ψήφιση πίστωσης για το έργο “Βελτίωση -Αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων ΔΕ Καρπενησίου προϋπολογισμού 86.000,00€ με υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2018 ποσό 80.000,00€.
 11. Ψήφιση πιστώσεων.

Ο πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής

Νικόλαος Σουλιώτης