31η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δέκα  επτά (17) Αυγούστου  του έτους 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

  1. 1.   Έγκριση 1ου πρακτικού του έργου «Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Αγίας Βλαχέρνας (προσωρινός ανάδοχος).
  2. 2.   Έγκριση  1ου πρακτικού διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία  με θέμα «Επιλογή αναδόχου για την τακτική συντήρηση των οχημάτων  και μηχανημάτων του Δήμου για το έτος 2017 » επί μέρους προϋπολογισμού 55.738,00€(έλεγχος δικαιολογητικών και τεχνικών προδιαγραφών)
  3. 3.   Έγκριση  2ου πρακτικού διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία  με θέμα «Επιλογή αναδόχου για την τακτική συντήρηση των οχημάτων  και μηχανημάτων του Δήμου για το έτος 2017 » επί μέρους προϋπολογισμού 55.738,00 (άνοιγμα οικονομικών προσφορών).
  4. 4.    Ψήφιση πίστωσης «Εργασίες διερευνητικών τομών στον αρχαιολογικό χώρο Αγίου Λεωνίδη Κλαυσίου» προϋπολογισμού 7.000,00€.
  5. 5.    Ψήφιση πιστώσεων.

 

Ο Πρόεδρος της Οικ.επιτροπής

 

Νικόλαος  Σουλιώτης