31η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 31η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις δέκα οκτώ (18) Ιουνίου 2021 ημέρα Παρασκευή ώρα έναρξης 09:00πμ και λήξη 12.00μμ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) και την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 36587/10-62021/ΦΕΚ Β 2476/10-6-2021) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα.

 

1)Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, προϋπολογισμού
57.500,00 ευρώ.
2)Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του παραπάνω έργου : Να καθορισθεί ότι ορίζεται η με στοιχείο (Β) της αρ. 13/21(ΑΔΑ:6ΗΥΥΩΕΓ-Β51) απόφασης όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
3)Έγκριση μελέτης 34/2021 Εσωτερική οδοποιία Κ. Καρπενησίου.
4)Κατάρτιση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου Εσωτερική οδοποιία Κ. Καρπενησίου προϋπολογισμού 520.000,00€ με υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2021 ποσό 340.000,00€.
5)Σύσταση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Εσωτερική οδοποιία Κ. Καρπενησίου» .
6)Εξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση του Δήμου Καρπενησίου με το Σύλλογο Σκελετικής Υγείας «Πεταλούδα».

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Σουλιώτης

 

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής θα μπορούν να γνωμοδοτήσουν -διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στα ανωτέρω θέματα ηλεκτρονικά με e-mail από το προσωπικό τους λογαριασμό προς το e-mail της γραμματείας της Οικονομικής επιτροπής m.g.paparoidami@0716.syxefxis.gov.gr αποστέλλοντας συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας ,προκειμένου να επιτευχθεί η προβλεπόμενη συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ