31η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 31η Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις είκοσι τρεις (23) Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 πμ στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) την υπ΄αριθμ.20930/31-03-2020 & 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

1.Πρόσληψη προσωπικού για πυροπροστασία
2.Πρόσληψη προσωπικού για πολιτική προστασία
3.Εγκριση μετακίνησης Δημάρχου
4.Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους».
5.Εκδοση εντάλματος προπληρωμής “Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού”
6.Εγκριση 3ου πρακτικού για το έργο “Παρεμβάσεις για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών παιδικών σταθμών Δήμου Καρπενησίου στις προδιαγραφές του ΠΔ.99/2017 προϋπολογισμού
7.Μεταφορά ποσού στη Eurobank»..
8.Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μίσθωση μηχανημάτων για τις ανάγκες πυροπροστασίας
9.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “Αναβάθμιση υποδομών γηπέδου Καρπενησίου ”
10.Χορήγηση Παράτασης για το έργο: «Βελτίωση υποδομών Καλεσμένου και Παπαρουσίου» του Δήμου Καρπενησίου αναδόχου: Νικολάου Μήτσιου του Κωνσταντίνου.
11.Εγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής εργασιών του έργου “Διευθέτηση ομβρίων και εσωτερική οδοποιία ΤΚ Αμπλιανης “.
12.Λήψη απόφασης για κατάπτωση ή μη εγγυητικής επιστολής συμμετοχής της Κ/ξιας Στεργιόπουλος Χ-Χαντζόπουλος Γ, στον διαγωνισμό του έργου “Συντήρηση αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων 1ου ΕΠΑΛ Καρπενησίου ” προϋπολογισμού
390.000,00€.
13Λήψη απόφασης για κατάπτωση ή μη εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του Χειμάρας Αθ. Γεώργιος, στον διαγωνισμό του έργου “Ανάπλαση δημοτικών χώρων στην ΤΚ. Αγίου Νικολάου” προϋπολογισμού 166.000,00€.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ