35η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 του Ν.3852/2010, 76 του Ν.4555/2018 και 2 του Ν.4623/2019,  να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι τέσσερις (24) του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για το έργο «Βελτίωση οδικού δικτύου Στένωμα- Γέφυρα Μέγδοβα «προϋπολογισμού 130.000,00€
  2. Έγκριση 1ου πρακτικού μέσω ΕΣΗΔΗΣ  του έργου «Συντήρηση  αναβάθμιση κτιριακών  εγκαταστάσεων 1ου ΕΠΑΛ Καρπενησίου  » προϋπολογισμού 390.000,00€
  3. Έγκριση πρακτικού μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου «Βελτίωση και επέκταση δικτύων ΔΕ Ποταμιάς» (προσωρινός ανάδοχος)  προϋπολογισμού  074.193,55€
  4. Έγκριση 1ου πρακτικού  του έργου «Βελτίωση οδικού δικτύου «Βελωτά -Εσωχώρια» προϋπολογισμού 100.000,00€.
  5. Έγκριση 2ου πρακτικού κατακύρωσης  μέσω » ΕΣΗΔΗΣ» του έργου «Βελτίωση Αστικών  υποδομών Προφήτη Ηλία  προϋπολογισμού 1.838.709,68€.
  6. Έγκριση 1ου πρακτικού της προμήθειας «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Καρπενησίου » προϋπολογισμού 314.631,40€ (άγονη δημοπρασία).

 

 

Ο  Πρόεδρος  της Οικονομικής  Επιτροπής

 

Σουλιώτης     Νικόλαος