35η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις οκτώ (8) Αυγούστου    του έτους 2018 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

  1. Έγκριση 2ου πρακτικού  του Διεθνούς   ανοικτού  ηλεκτρονικού  μειοδοτικού  διαγωνισμού  για την προμήθεια καυσίμων(πετρελαίου ντίζελ, πετρελαίου θέρμανσης, βενζίνης αμόλυβδης & πέλλετ), για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών του Προσώπων (Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ.), για δύο έτη από την υπογραφή της σύμβασης.
  2. Έγκριση 2ου πρακτικού του ανοικτού του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Τροφίμων ειδών Παντοπωλείου (Είδη αρτοποιείου-ζαχαροπλαστείου-κατεψυγμένων-κρεοπωλείου-οπωροπωλείου-παντοπωλείου και φρέσκο γάλα) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών του Προσώπων (Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), για δύο έτη από την υπογραφή της σύμβασης προϋπολογισμού  327,25 €
  3. Έγκριση 2ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου “Αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων πόλης Καρπενησίου προϋπολογισμού 70.000,00€ (κατακύρωση).
  4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού « Προμήθεια ελαστικών επισωτρων για την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών του Δήμου προϋπολογισμού 551,84€
  5. Έγκριση 2ου τριμήνου εσόδων εξόδων 2018.
  6. Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Αγίου Νικολάου» του Δήμου Καρπενησίου, Προϋπολογισμού: 25.000,00€ (με 24 % ΦΠΑ) (κατακύρωση)
  1. Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής  διαγωνισμού του έργου “«Ανάπλαση και αναβάθμιση υποδομών ΤΚ Αγίας Βλαχέρνας» του Δήμου Καρπενησίου, Προϋπολογισμού: 27.000,00€ (προσωρινός ανάδοχος).

 

Ο πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής

Νικόλαος Σουλιώτης