35η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΕΚΤΑΚΤΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι (20) Σεπτεμβρίου   του έτους 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00μ. για συζήτηση  και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα.

Ψήφιση πιστώσεων και ανάθεση προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση των μεταφορικών μέσων.(ανά κωδικό υπηρεσίας προμήθειας)

Αιτιολογία συνεδρίασης

  Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη κατεπείγουσα για τους παρακάτω λόγους:

 Επειδή ο υπ΄αριθμ. 4145/05-04-2016 ανοικτός  διεθνής  ηλεκτρονικός  διαγωνισμός  για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης , βενζίνης  αμόλυβδης και λιπαντικών διαφόρων τύπων του Δήμου Καρπενησίου  προϋπολογισμού 1.341.093,60€ βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών  του οι ανάγκες για προμήθεια πετρελαίου κίνησης βενζίνης αμόλυβδης και λιπαντικών διαφόρων τύπων είναι επιτακτικές και επείγουσες, δεδομένου ότι  οι ποσότητες των παραπάνω προμηθειών που προβλέπονται στις τρέχουσες συμβάσεις  έχουν σχεδόν εξαντληθεί  με αποτέλεσμα να υπάρχει  κίνδυνος ακινητοποίησης του στόλου των οχημάτων  του Δήμου, με όλες τις συνέπειες που μπορεί να έχει αυτό στην εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας.

 

Ο πρόεδρος της Οικ.Επιτροπής

 

 

 

 

Σουλιώτης Νικόλαος