38η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις Τέσσερις  (4) Σεπτεμβρίου    του έτους 2018 ημέρα  Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Ορισμός δικηγόρου
  2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για το έργο: «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Δομιανών» προϋπολογισμού 29.600€
  3. Προσφυγή με την διαδικασία του κατεπείγοντος για την προμήθεια: Τροφίμων ειδών Παντοπωλείου (Είδη αρτοποιείου-ζαχαροπλαστείου-κατεψυγμένων-κρεοπωλείου- οπωροπωλείου-παντοπωλείου και φρέσκο γάλα) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών του Προσώπων (Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), για δύο έτη από την υπογραφή της σύμβασης
  4. Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Βελτίωση αστικών υποδομών περιοχής Προφήτη Ηλία Καρπενησίου» προυπολογισμού 1.838.709,68€
  5. Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» προϋπολογισμού 86.000,00€
  6. Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση τμημάτων του οδικού δικτύου εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καρπενησίου» προϋπολογισμού 488.709,68€
  7. Τακτοποίηση εντάλματος προπληρωμής-απαλλαγή υπολόγου.

 

Ο πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής

 

Νικόλαος Σουλιώτης