38η EKTAKTH συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 του Ν.3852/2010, 76 του Ν.4555/2018 και 2 του Ν.4623/2019,  να παραβρεθείτε  σε ΕΚΤΑΚΤΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις έντεκα (11 του μηνός Οκτωβρίου έτους 2019 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14.00μμ. για συζήτηση  και λήψη απόφασης στο  παρακάτω θέμα.

 

ΘΕΜΑ:. Απόψεις επί   της προσφυγής της εταιρείας «ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ»  κατά της αριθμ.200/2019 απόφασης  της οικονομικής επιτροπής σχετικά με την κατακύρωση του έργου «Ανάπλαση δημοτικού χώρου στην ΤΚ Αγίου Νικολάου .

Αιτιολογία

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη -κατεπείγουσα  διότι θα πρέπει  να διαβιβαστούν οι απόψεις της αναθέτουσας αρχής (οικονομικής επιτροπής) στην Αρχή Εξέτασης  Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) το αργότερο  εντός δέκα (10) ημερών από την κατάθεση της προσφυγής της εταιρείας «ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ»  κατά της αριθμ.200/2019 απόφασης της Οικον. επιτροπής σχετικά με την κατακύρωση του έργου «Ανάπλαση δημοτικού χώρου στην ΤΚ Αγίου Νικολάου δηλαδή έως 14-10-2019. (Ο λόγος της σύγκλησης για την έκτακτη συνεδρίαση αναφέρεται  στο έγγραφο 14737/10-10-2019 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών-με τα συνημμένα έγγραφα ήτοι: την προσφυγή της εταιρείας «ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ»  και την γνωμοδότηση της επιτροπής του διαγωνισμού).

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Σουλιώτης Νικόλαος