37η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δέκα εννέα (19) Σεπτεμβρίου  του έτους 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

   

  

  

1) Έγκριση 2ου Πρακτικού διαγωνισμού του έργου «ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» – κατακύρωση του διαγωνισμού (οριστικός ανάδοχος)».

2)Έγκριση  2ου πρακτικού του διαγωνισμού » Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων» προϋπολογισμού 27.090,00€(οριστικός ανάδοχος)».

3)Έγκρισης 1ου πρακτικού  συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου «Βελτίωση υποδομών στην Τ.Κ Κλειστού».

4)Έγκριση πρακτικού (οικονομικών προσφορών ) για του διαγωνισμού: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ».

5) Κατάρτιση  όρων  διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Αγία Παρασκευή Δομιανών».

6)Τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων -απαλλαγή υπολόγου.

7) Ανανέωση πάγιας προκαταβολής

8)Ψηφίσεις πιστώσεων.

Ο πρόεδρος της Οικ. επιτροπής

Νικόλαος Σουλιώτης