37η ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΕΚΤΑΚΤΗ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις μια (1) Σεπτεμβρίου του έτους 2015 ημέρα   Τρίτη και ώρα 12.30μμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα.

1.Εγκριση πρακτικού του έργου “Ανάδειξη  αισθητικής αναβάθμισης  εμπορικού Κέντρου Καρπενησίου” προϋπολογισμού  499.000,00€ – Ορισμός νέας ημερομηνίας επαναδημοπράτησης .

Ο λόγος σύγκλισης της συνεδρίασης

  Λόγω άγονης της δημοπρασίας για το παραπάνω έργο και επειδή είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ με ημερομηνία λήξης της επιλεξιμότητας του 31-12-2015 πρέπει να οριστεί άμεσα νέα ημερομηνία δημοπράτησης σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης του έργου .

Ο πρόεδρος της Ο.Ε

 

Σουλιώτης Νικόλαος