39η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις έντεκα (11)Σεπτεμβρίου    του έτους 2018 ημέρα  Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

1.Εγκριση 2ου πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου» Αναβάθμιση  υποδομών γηπέδου «προϋπολογισμού 300.000,00€

  1. 2. Έγκριση 2ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου» Εσωτερική οδοποιία στις ΤΚ Δερματίου και Χελιδόνας» προϋπολογισμού 24.000,00€.
  2. 3. Έγκριση 2ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ Μικρού Χωριού» προϋπολογισμού 000,00€.
  3. Έγκριση 1ου πρακτικού επαναληπτικού διαγωνισμού για προμήθεια ελαστικών επισωτρων για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών του Δήμου προϋπολογισμού 62.758,63€.

5.Κατάρτιση όρων δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση  υποδομής ΤΚ Αγίας Τριάδας » προϋπολογισμού 25.000,00€.

6.Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την προμήθεια  επιβατηγών οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου .

Ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

 

Σουλιώτης Νικόλαος