39η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις τρεις (3) Οκτωβρίου    του έτους 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

 

  1. 1.     Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου» Διευθέτηση ομβρίων στην ΤΚ Προυσού» προϋπολογισμού   12.500,00€.
  2. 2.     Ψήφιση πίστωσης και ορισμό επιτροπής κλήρωσης για την απευθείας ανάθεση του έργου Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Αγίας Τριάδας προϋπολογισμού 12.000,00€.
  3. 3.     Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση του έργου «Συντήρηση υδρομαστεύσεων στην Τ.Κ Κλειτσού» προϋπολογισμού 7.000,00€.
  4. 4.     Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση του έργου «Βελτίωση δρόμου προς Βόθρους Τ.Κ Βράχας» προϋπολογισμού 7.000,00€.
  5. 5.     Ανάκληση της αριθμ.405 /2011 απόφασης της οικονομικής επιτροπής λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας (αφορά το θέμα  αποδοχή δωρεάς σαρώθρου).
  6. 6.     Ορισμός δικηγόρου (ανακοπή κατά πρωτοκόλλου Διοικητικής  Αποβολής-Σακελλάρη).
  7. 7.     Ορισμός δικηγόρου (αγωγή υπαλλήλων ΙΔΑΧ αφορά Διαδικασία εργατικών διαφορών).
  8. 8.     Αποδοχή παραχώρησης εδαφικών λωρίδων.
  9. 9.     Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (αφορά  πληρωμή στο ΚΤΕΟ).

10. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (αφορά χορήγηση  αντιγράφων συμβολαίου).

11. Τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων -απαλλαγή υπολόγου.

12. Απόδοση πάγιας και ανανέωση.

13. Ψήφιση πιστώσεων.

 

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Σουλιώτης Νικόλαος