39η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 39η Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις έντεκα (11) Αυγούστου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 πμ στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω KOVID-19) την υπ΄αριθμ.20930/31-03-2020 & 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

1. Έγκριση 2ου πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για «Προμήθεια εξοπλισμού για πολιτιστικές δράσεις και τουριστική προβολή του Δήμου» προϋπολογισμού 100.489,60€
2. Έγκριση 2ου πρακτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «Βελτίωση υποδομών ΤΚ Αμπλιανης Μεσοκώμης Ροσκάς Στάβλων και Ψιανών» προϋπολογισμού 44.780,00€
3. Έγκριση 2ου πρακτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση υποδομών ΤΚ Βράχας και Κλειτσού» προϋπολογισμού 22.500,00€
4. Έγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Ανάπλαση και Αναβάθμιση υποδομών ΤΚ Αγίας Βλαχέρνας» του Δήμου Καρπενησίου, Προϋπολογισμού: 27.000,00€ (με 24 % ΦΠΑ).
5. Έγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση υποδομών Αγίας Βλαχέρνας Σελλών ,Στεφανίου », συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 32.000,00 Ευρώ.
6. Τακτοποίηση ΧΕΠ και απαλλαγή υπολόγων (αφορά δαπάνη ΔΕΔΔΗΕ).
7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Παράκαμψη εμπορικού Κέντρου και Νέα Οδική σύνδεση με Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου»
8. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού- Τακτοποιητικού «Αποκατάσταση βλαβών από υγρασία στο κτίριο του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων» στο Δήμο Καρπενησίου αναδόχου: της «ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.»
9. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2021.
10. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων εποχικού προσωπικού έτους 2021

 

Ο πρόεδρος της οικ. Επιτροπής
κ.α.α Ο αντιπρόεδρος

Λερογιάννης Δημήτριος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ