39η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις  δέκα οκτώ (18) Νοεμβρίου  του έτους 2014 ημέρα  Τρίτη και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

  1. Προέλεγχος απολογισμού έτους 2013
  2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού  έτους 2014
  3. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την προμήθεια ελαστικών
  4. Τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και απαλλαγή υπολόγων
  5. Ψήφιση πιστώσεων

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

 

Νικόλαος Σουλιώτης