36η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δώδεκα (12) Σεπτεμβρίου  του έτους 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

1.Εγκριση  2ου  πρακτικού του έργου “Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ Αγίας Βλαχέρνας” προϋπολογισμού 12.500,00€

2.Εγκριση 2ου πρακτικού του έργου “Διευθέτηση ομβρίων στην ΤΚ Καστανιάς”

προϋπολογισμού 12.600,00€

3.Εγκριση 1ου πρακτικού του έργου “Συντήρηση μονοπατιού από Ι.Μ Προυσού προς Μαύρη Σπηλιά “προϋπολογισμού 10.000,00€

4.Κατάρτιση όρων διακήρυξης για το έργο “Εσωτερική οδοποιία στην ΤΚ Σελλών

( ΣΑΤΑ 2016 )” προϋπολογισμού  12.600,00€.

5.Ορισμός δικηγόρου (υπόθεση Φ. Κατσιγιάννη κλπ κατά Δήμου)

6.Ψήφιση πιστώσεων αποζημίωση  εξόδων κίνησης και εκτός έδρας  μετακινήσεις υπαλλήλων των υπηρεσιών του Δήμου για τον μήνα Οκτώβρη 2017.

7.  Ψήφιση πιστώσεων  για προμήθεια ελαστικών επισώτρων για τις ανάγκες των οχημάτων των υπηρεσιών του Δήμου

8.Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικού sharp ποσό 590,00

Ο Αντιπρόεδρος  Οικ.Επιτροπής

Σταμάτης  Ιωάννης