36η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 36η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις Είκοσι Μία  (21) Ιουλίου 2020 ημέρα Τρίτη  και ώρα 9:00 πμ στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Η   συνεδρίαση θα  πραγματοποιηθεί  κεκλεισμένων των θυρών, για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις  παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης  λόγω COVID-19)  την υπ΄αριθμ.20930/40/31-03-2020 &  33282/163/29-5-2020 εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών.

 1. Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση ΕNERGΑ HELLAS POWER
 2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου και των νομικών προσώπων του για δυο έτη ενδεικτικού προϋπολογισμού 385.358,27 € με Φ.Π.Α.
 3. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους
 4. Τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής
 5. Περί αποδοχής της υπ΄αριθμ. 795/2020 Απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και ανακήρυξη νέου προσωρινού μειοδότη για το έργο: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» με προϋπολογισμό 105.000.00 ευρώ (με ΦΠΑ)
 6. Έγκριση 4ου πρακτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξέταση δικαιολογητικών κατακύρωσης της σύμβασης του έργου: «Παρεμβάσεις για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών παιδικών σταθμών Δήμου Καρπενησίου στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017», προϋπολογισμού 50.000(με ΦΠΑ)
 7. Έγκριση 2ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Τεχνικά – Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Καρπενήσι – Βουτύρο (Β΄Φάση)» με προϋπολογισμό 150.000,00 € (με ΦΠΑ)
 8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ Τακτοποιητικού του έργου «Αντιμετώπιση κατολισθητικού φαινομένου άνωθεν πάρκινγκ Τ.Κ. Προυσού» με ανάδοχο την ΜΑ. CON.STRUCTION Α.Ε.
 9. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αναβάθμιση υποδομών γηπέδου Καρπενησίου» αναδόχου: ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
 10. Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΕΙΜΗΛΙΑΡΧΕΙΟ ΦΟΥΡΝΑΣ» αναδόχου: Κων/νου Μπουλογιάννη του Στεφάνου
 11. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΚ ΚΟΡΥΣΧΑΔΩΝ» του Δήμου Καρπενησίου αναδόχου: Βασίλειου Μαντζιούτα του Ιωάννη
 12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Εσωτερική Οδοποιϊα ΤΚ Αγίας Βλαχέρνας»

 

Ο πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ