36η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι έξι (26) Σεπτεμβρίου του έτους 2016 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα.

 1. Σύνταξη  έκθεσης και κατάρτιση ισολογισμού  και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2014.
 2. Πρόταση  Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών Καθαριότητας και φωτισμού έτους 2017.
 3. Πρόταση Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών Ύδρευσης –αποχέτευσης 2017.
 4. Πρόταση  Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών νεκροταφείου 2017.
 5. Πρόταση Οικονομικής επιτροπής για το τέλος ακίνητης περιουσίας ΤΑΠ 2017.
 6. Πρόταση Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών πεζοδρομίων κλπ 2017.
 7. Πρόταση  Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών διαφήμισης 2017.
 8. Πρόταση Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών Αστικής και δημοτικής συγκοινωνίας 2017.
 9. Πρόταση οικονομικής επιτροπής σχετικά με τα τροφεία μαθητών –φοιτητών στην Μαθητική εστία.
 10. Πρόταση οικονομικής επιτροπής σχετικά με τα τροφεία στους Παιδικούς Σταθμούς.
 11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
 12. Ορισμός δικηγόρου ( για άσκηση έφεσης- υπόθεση Παπαδημητρίου Αγαπούλας).
 13. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά(αφορά προσφυγή αναδόχων για την Μελέτη μονάδας επεξεργασίας αστικών στερεών απορριμμάτων).
 14. Αποδοχή παραχώρησης εδαφικών λωρίδων.
 15. Συγκρότηση επιτροπών διεξαγωγής των δημοπρασιών και αξιολόγησης των προσφορών.
 16. Απόδοση πάγιας προκαταβολής-Ανανέωση.

Ο  πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής

 

Νικόλαος Σουλιώτης