32η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις  έντεκα (11) Αυγούστου  του έτους 2015 ημέρα   Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα

 

 1. Ψήφιση πιστώσεων (αφορούν προνοιακά επιδόματα)
 2. Ψήφιση πίστωσης  του έργου  «Δημιουργία νέου παταριού στο νεκροταφείο Καρπενησίου» ποσό 70.000,00€
 3. Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου «Δημιουργία νέου παταριού στο νεκροταφείο Καρπενησίου» προϋπολογισμού70.000,00€
 4. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την δημοπρασία των κοινοχρήστων χώρων εκτός προβολών καταστημάτων στην κεντρική πλατεία Καρπενησίου και την πλατεία Δοξιάδη Μ.Χωριού.
 5. Έκδοση εντάλματος  προπληρωμής επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού
 6. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για άδεια επικαθήμενου και έλεγχος ΚΤΕΟ του ΚΗΗ 6526 οχήματος
 7. Ορισμός δικηγόρου (Άσκηση έφεσης κατά Σαπάνα Ιωάννη)
 8. Ψήφιση πίστωσης Προμήθεια ελαστικών  συνολικού ποσού 4046,70€
 9. Ψήφιση πίστωσης «Προμήθεια ξυλείας για τη συντήρηση ξύλινων κατασκευών του Δήμου ποσού 10.000,00€
 10. Ψήφιση πίστωσης  «Λοιπές επιστροφές»
 11. Ψήφιση πίστωσης «Απεντόμωση-μυοκτονία κτιρίου Μαθητικής Εστίας»ποσό 450,00€.
 12. Ψήφιση πιστώσεων α) «Συντήρηση -επισκευή δικτύων ύδρευσης ΔΕ Φουρνάς» ποσού 1.634,52€ (υπόλοιπο σύμβασης) β) «Συντήρηση και επισκευή του μνημείου της ΤΚ Κρικέλου ποσό 1200,00€
 13. Ψήφιση πιστώσεων οδοιπορικών εξόδων και ημερήσια αποζημίωση υπαλλήλων
 14. Ψήφιση πιστώσεων «Συντήρηση και επισκευή δικτύων ύδρευσης δημοτικών Ενοτήτων Δομνίστας ποσό 6.150,00€ Προυσού ποσό 6.150,00€, Κτημενίων ποσού 5812,52€ Ποταμιάς 7.083,33€ και Φουρνάς ποσό 5.166,68€ επίσης οι  ΤΚ Μυρίκης και Αγίου Νικολάου ποσό 1845,00€
 15. Ψήφιση πιστώσεων α) Εισφορά υπέρ συνδέσμων ποσό 15.236,87€ β) Συμμετοχή στην Ανώνυμη Εταιρεία ΦΟΔΣΑ ( άρθρου 252 παρ.3 άρθρου 265 ΚΔΚ) ποσό 8.380,00€ γ)Συμμετοχή  σε αστικές  εταιρείες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (άρθρο 267 ΚΔΚ) ποσό 500,00€
 16. Τακτοποίηση εντάλματος προπληρωμής -Απαλλαγή υπολόγου
 17. Δημοσίευση περίληψης απόφασης Δημάρχου για την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων για το οικονομικό έτος 2015
 18. Ορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού  και αξιολόγησης προσφορών για την επιλογή αναδόχου  για την εργασία «Αποκομιδή απορριμμάτων Δήμου Καρπενησίου»σύμφωνα με την διακήρυξη με αριθμ.πρωτ.11331/17-7-2015 που αφορά τον ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό

 

Ο πρόεδρος της οικ. Επιτροπής

 

Σουλιώτης  Νικόλαος