32η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, είκοσι μία  (21) Αυγούστου  του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Εισήγηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.έτους 2019
  2. Ορισμός δικηγόρου (υπόθεση Σακελλάρη)
  3. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του έργου «Δημιουργία παταριού στο Νεκροταφείο» του Δήμου Καρπενησίου, Προϋπολογισμού: 70.000,00€ (με 24 % ΦΠΑ) με υπάρχουσα πίστωση: 50.000,00 ευρώ για το 2019
  4. Κατάρτιση όρων διακήρυξης μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου «Εσωτερική οδοποιία Δήμου Καρπενησίου
  5. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Εσωτερική οδοποιία Δήμου Καρπενησίου».

 

 

Ο  Πρόεδρος  της Οικονομικής  Επιτροπής

 

Σουλιώτης     Νικόλαος