ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τίτλος: «ΕΚΔΟΣΗ Η΄ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ »

 

Οι επιχειρήσεις – Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) που προτίθενται να προβούν στη χρήση κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων παρακαλούνται να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να χορηγήσουμε την άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου ή την ανανέωσή της. Η εν λόγο άδεια  είναι προσωπική και αμεταβίβαστη και ισχύει μόνο για το ημερολογιακό έτος για το οποίο εκδίδεται.

Στο πλαίσιο αυτό, καλούμε τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να κάνουν χρήση κοινόχρηστου χώρου να αποστείλουν το συντομότερο δυνατόν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανά περίπτωση.

Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους (πεζοδρόμια, πλατείες) είναι τα εξής:

  1. Αίτηση την οποία μπορείτε να παραλάβετε από το Δημοτικό κατάστημα ή να την κατεβάσετε από τον αντίστοιχο σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του Δήμου.
  2. Σκαρίφημα κάτοψης υπογεγραμμένο στο οποίο να αποτυπώνονται:
    α. το πλάτος του πεζοδρομίου που θα τοποθετηθούν τα τραπεζοκαθίσματα και
    β. και τα τετραγωνικά κάλυψης από τραπεζοκαθίσματα. (εάν δεν έχει κατατεθεί σε προηγούμενο έτος)
  3. Γνωστοποίηση λειτουργίας του καταστήματος, στην οποία πρέπει να περιλαμβάνεται υποχρεωτικά η δήλωση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
  4. Δημοτική ενημερότητα ότι έχετε εξοφλήσει τις οφειλές σας στο Δήμο Καρπενησίου, το οποίο μπορείτε να παραλάβετε από το Τμήμα Δημοτικών Προσόδων και Περιουσίας.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά μπορούν να σταλούν με τους παρακάτω τρόπους:

Α) Ταχυδρομικά στη διεύθυνση : Ύδρας 6, Καρπενήσι, ή

Β) Να κατατεθούν από τα φυσικά πρόσωπα που εκπροσωπούν τις επιχειρήσεις – Κ.Υ.Ε. στο πρωτόκολλο του Δήμου

Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών καλούνται οι καταστηματάρχες να εξοφλήσουν το τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου που προκύπτει ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα που χρησιμοποιεί το κατάστημα και στη συνέχεια η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου χορηγεί την σχετική άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

Για τυχόν παραβάσεις της χρήσης του κοινόχρηστου χώρου ή γενικότερα των όρων και των προϋποθέσεων της χρήσης κοινόχρηστου χώρου οι οποίες διαπιστώνονται από τα αρμόδια Όργανα, επιβάλλονται τα μέτρα και οι ποινές που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία.

Σημείωση: Στην περίπτωση που πρόκειται να γίνει ανανέωση άδειας του προηγούμενου έτους, χωρίς δηλαδή να υπάρχει διαφοροποίηση στο χώρο κατάληψης σε άδεια που είχε εγκριθεί το προηγούμενο έτος, τότε τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι μία αίτηση (μπορείτε να την κατεβάσετε από τον αντίστοιχο σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του Δήμου) όπου μνημονεύεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της άδειας του προηγούμενου έτους μαζί με τα μέτρα κατάληψης και μία υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή στο χώρο κατάληψης.

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομίας

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ