Τοποθέτηση προσωπικού Δήμου Καρπενησίου στις οργανικές μονάδες του Ο.Ε.Υ. (ΦΕΚ 2214/τ.Β’/2015)

Ο ∆ήµαρχος Καρπενησίου  έχοντας υπόψη
1. Την παρ.1 περ.δ΄του άρθρου 58 «Αρµοδιότητες του ∆ηµάρχου» του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7.6.2010

2. Το άρθρο 254 «Κατάταξη προσωπικού συνενούµενων ∆ήµων και Κοινοτήτων σε νεοσύστατους ∆ήµους» του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7.6.2010)

3. Το άρθρο 18 «Ειδικές ρυθµίσεις» το Ν.3870/2010 (ΦΕΚ Α’ 138/9.8.2010)

4. Τον εν ισχύ Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καρπενησίου που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2214/τ.Β’/14-10-2015

5.  Την επαναφορά των Σχολικών Φυλάκων στους ∆ήµους µε τις διατάξεις του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 1294/τ.Β’/30.6.2015)

6. Τον διορισµό µόνιµου προσωπικού (ΦΕΚ 741/τ.Γ’/28.7.2015)

7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες λειτουργίας, το υπάρχον προσωπικό ύστερα από τις συνταξιοδοτήσεις – αποχωρήσεις

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Τοποθετούµε εκ νέου το Μόνιµο και το µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικό του ∆ήµου Καρπενησίου στις οργανικές µονάδες του Ο.Ε.Υ. (ΦΕΚ 2214/τ.Β/14.10.2015)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ