4η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Σας προσκαλούμε  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 του Ν.3852/2010, 76 του Ν.4555/2018 και 2 του Ν.4623/2019,  να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι τέσσαρις (24) του μηνός Ιανουαρίου  έτους 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. Ορισμός μελών επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών και διενέργειας διαγωνισμών των υπηρεσιών.
 2. Ορισμός μελών επιτροπών παραλαβής προμηθειών και διενέργειας διαγωνισμών των προμηθειών.
 3. Ορισμός μελών επιτροπών διαγωνισμών έργων.
 4. Ορισμός επιτροπής κληρώσεως για την απευθείας ανάθεση έργων μέσω του Κ.Η.Σ.Κ.
 5. Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2020 βάσει του Ν. 4412/2016.
 6. Ορισμός μελών επιτροπών παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων του Δήμου Καρπενησίου.
 7. Ορισμός επιτροπής κληρώσεως για το ΜΗ.Μ.Ε.Δ.
 8. Εισήγηση για την 1η αναμόρφωση οικ .έτους 2020.
 9. Κατάρτιση όρων  διακήρυξης για  την “Παροχή υπηρεσιών ενίσχυσης προσωπικού μαγειρείου για την Μαθητική Εστία του Δήμου Καρπενησίου από 1-3-2020 έως 28-2-2022”.
 10. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών -κατάρτιση όρων διακήρυξης Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού” προϋπολογισμού 279.620,00€ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ).
 11. Κατάρτιση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο “Βελτίωση οδικού δικτύου Αρέντα Καταβόθρα” προϋπολογισμού 200.000,00€
 12. Κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο  “Βελτίωση  αναβάθμιση  υποδομών  στις εργατικές κατοικίες  ΔΕ Καρπενησίου  προϋπολογισμού 50.000,00€.

 

Ο πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Σουλιώτης   Νικόλαος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ