4η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις τριάντα  (30) Ιανουαρίου   του έτους 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

1.Εγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της εργασίας “Συντήρηση -επισκευή δικτύων ύδρευσης των Τ.Κ Μυρίκης και Αγίου Νικολάου”

2.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας   “Αποκομιδή απορριμμάτων  στο Δήμο Καρπενησίου “.

3.Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της εργασίας   ” Υπηρεσίες συλλογής μεταφοράς  και μεταμόρφωσης  απορριμμάτων και  καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων  Δήμου Καρπενησίου

4. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της εργασίας   “Συντήρηση και επισκευή δικτύων ύδρευσης  των ΤΚ(Αγίου Ανδρέα, Αγίας  Βλαχέρνας,Βουτύρο, Γοριανάδων Καλεσμένου  Κορυσχάδων, Παυλόπουλου , Παπαρουσίου, Σελλών, Στενώματος,Στεφανίου ,Φιδακίων)”

5.Εγκριση πρακτικού  κατακύρωσης  διαγωνισμού του έργου “Διευθέτηση ομβρίων εσωτερική οδοποιία Τ.Κ Αμπλιανης” προϋπολογισμού 20.500,00€.

6.Εκδοση εντάλματος προπληρωμής για ΚΤΕΟ.

7. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για συμμετοχή σε σεμινάριο.

8. Εγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης  χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σε εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.2Γ του Ν.4412/2016 για την ανάθεση της μελέτης «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ – ΠΑΠΑΡΟΥΣΙ ΤΟΥ Δ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»  ποσού   23000 πλέον ΦΠΑ

9.Ψήφιση πιστώσεων

 

Ο πρόεδρος της Οικον.Επιτροπής

 

 

Σουλιώτης Νικόλαος