4η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 4η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις   εννιά (9) του μηνός Μαρτίου   2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30μμ.

Για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

Ψήφιση και διάθεση πίστωσης για  έκτακτη επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές του Δήμου ποσού 20.000,00 € για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα   για την ψήφιση της παραπάνω πίστωσης (άρθρο 158 του Ν.3463/2006)  διότι α)έχει καθυστερήσει η εκταμίευση και απόδοση προς το Δήμο μας, της τακτικής επιχορήγησης που λαμβάνει για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων καθώς και β) λόγω  της  συνεχιζόμενης κακοκαιρίας   που είχε ως αποτέλεσμα την εξάντληση των αποθεμάτων του πετρελαίου θέρμανσης..

 

Ο πρόεδρος του Δ.Σ

 

 

Πέτρου Ιωάννης