4η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 4η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου, που θα γίνει στις δέκα (10) του μηνός Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διά τηλεδιάσκεψης ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://us02web.zoom.us/j/83130576444?pwd=Uk83alE5a2k5TWpsQkxuTExEdzJqZz09 (μέσω της εφαρμογής Zoom), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020) και την αριθμ ΚΥΑ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 13805 (ΦΕΚ 843/3-3-2021 τεύχος Β’) του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κεραμάρης Δημήτριος).
2. Έγκριση εναλλαγής θέσης της προτομής του Μάρκου Μπότσαρη με την αντίστοιχη θέση του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη στην πλατεία Μάρκου Μπότσαρη (Εισηγητής ο Δήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος).
3. Τροποποίηση Ετήσιου Σχεδίου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής για το έτος 2021 του Δήμου Καρπενησίου»(εισηγήτρια η κ.Κονιαβίτη Ευδοξία).
4. Έγκριση 3ου τριμήνου εσόδων εξόδων οικ.έτους 2020(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κεραμάρης Δημήτριος).
5. Έγκριση 4ου τριμήνου εσόδων εξόδων οικ.έτους 2020(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κεραμάρης Δημήτριος).
6. Καθορισμός τιμών ενοικίασης αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Καρπενησίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σβερώνης Ιωάννης).
7. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Προυσού(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κεραμάρης Δημήτριος).
8. Απευθείας συμφωνία εκμίσθωσης δημοτικού ξενώνα, στην Κοινότητα Αγίας Τριάδας, κατόπιν δύο άγονων δημοπρασιών.(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κεραμάρης Δημήτριος).
9. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση δημότισσας Καρπενησίου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Ζαλοκώστα Σοφία).

Η πρόεδρος Δ.Σ

Γεωργία Γκαρίλα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ