4η ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση, στις Δεκαοκτώ  (18) του μηνός Μαρτίου 2020 ημέρα Τετάρτη  και ώρα  11.00πμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν.4635/2019 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου- ΦΕΚ 55/11-3-2020 Τεύχος Α’,  για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Παροχή γνώμης επί αντικειμενικών αξιών ακινήτων (εισηγητής ο Δήμαρχος )

(Αιτιολογία: Λήψη απόφασης λόγω ληκτικής ημερομηνίας (27-3-2020)

  1. Αποδοχή της απόφασης ένταξης πράξης «Παρεμβάσεις για προσαρμογή λειτουργικών Παιδικών Σταθμών Δήμου Καρπενησίου στις προδιαγραφές του ΠΔ 99/2017» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος).

 Αιτιολογία :  Λήψη απόφασης λόγων δεσμευτικών προθεσμιών

υλοποίησης του έργου.

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κεραμάρης Δημήτριος).

Αιτιολογία : Άμεση αποδοχή χρηματοδότησης πίστωσης για αντιμετώπιση  μέτρων κατά του κορωνοϊού κλπ δαπανών (εσωτερική μεταφορά κωδικών).

  1. Έγκριση τροποποίησης μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Ποταμιάς ως προς τις χρήσεις γης (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος).
  2. Έγκριση τροποποίησης μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Φουρνάς ως προς τις χρήσεις γης (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος).

Αιτιολογία Λήψη απόφασης των θεμάτων 4,5 για την ισχύ των χρήσεων γης  για τις παραπάνω Δημοτικές Ενότητες.

  1. Περί εκκίνησης διαδικασίας σύναψης σύμβασης για την εκτέλεση  της υπηρεσίας  «Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Καρπενησίου» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Χαλκιάς Παντελεήμων) .

 ΑιτιολογίαΛήψη απόφασης προκειμένου να υπάρξει έναρξη εργασιών τον μήνα Μάιο .             

  1. Επί αιτήσεως Ντούσικου Ευάγγελου για παράταση της  σύμβασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Φουρνάς (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κεραμάρης Δημήτριος)

Αιτιολογία: Άμεση λήψη απόφασης για παράταση λόγω προθεσμίας λήξης σύμβασης.

  1. Λήψη απόφασης για εκμίσθωση δημοτικού οικοπέδου στην περιοχή των Αγίων Ευρυτάνων στη Δημοτική Κοινότητα Καρπενησίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κεραμάρης Δημήτριος) .

Αιτιολογία Λήψη απόφασης για εκμίσθωση με δημοπρασία .

  1. Οικονομική ενίσχυση (2)δημοτών (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Ζαλοκώστα Σοφία).

Αιτιολογία :Άμεση λήψη απόφασης κάλυψη βιοτικών  αναγκών.

Η  Πρόεδρος του Δ.Σ

Γεωργία Γκαρίλα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ