43η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 του Ν.3852/2010, 76 του Ν.4555/2018 και 2 του Ν.4623/2019,  να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δώδεκα (12)του μηνός Νοεμβρίου έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. Ορισμός δικηγόρου (υπόθεση Ηλία Κοντοπάνου)
 2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης  για μίσθωση μηχανημάτων έργου  για την αντιμετώπιση  καιρικών συνθηκών 2019-2020 προϋπολογισμού 58.528,00€
 3. Επί ενστάσεως για τον διαγωνισμό «Προμήθεια υδραυλικού για την συντήρηση των δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης και άρδευσης των εγκαταστάσεων του Δήμου Καρπενησίου» προϋπολογισμού 55.046,96€
 4. Έγκριση της αριθμ.76/2019 απόφασης του Δ.Σ της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ αφορά Τροποποίηση  Εισηγητικής έκθεσης για την τεκμηρίωση των εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2019.
 5.  Έγκριση της αριθμ.77/2019 απόφασης του Δ.Σ της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ αφορά  Αναμόρφωση  προϋπολογισμού και αναμόρφωση στοχοθεσίας οικ.έτους 2019.
 6. Έγκριση της αριθμ.78/2019 απόφασης του Δ.Σ της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ αφορά Αναθεώρηση  ετήσιου  προγράμματος δράσης ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ 2019.
 7. Εισήγηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 8. Έγκριση μετακίνησης αντιδημάρχου.
 9. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής.
 10. Τακτοποίηση ΧΕΠ-απαλλαγή υπολόγου.
 11. Έγκριση 2ου πρακτικού κατακύρωσης  του έργου «Συντήρηση  επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων προϋπολογισμού  27.060,00€.
 12. Έγκριση 2ου πρακτικού κατακύρωσης Προμήθεια ελαστικών επισώτρων για την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών των οχημάτων του Δήμου” ενδεικτικού προϋπολογισμού 59.051,78€
 13.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση εκ νέου  όρων διακήρυξης για την προμήθεια αλατιού αποχιονισμού οδικού δικτύου  Δήμου Καρπενησίου.
 14. Έγκριση πρακτικού εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Ανιάδα (άγονη δημοπρασία).
 15. Έγκριση πρακτικού εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Φουρνάς (άγονη δημοπρασία).

Ο πρόεδρος της οικ. επιτροπής

Σουλιώτης  Νικόλαος