43η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις εννέα (9)  Οκτωβρίου    του έτους 2018 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

 1.Εγκριση 2ου πρακτικού κατακύρωσης  ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο  «Βελτίωση αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων» προϋπολογισμού 86.000,00€.

  1. Έγκριση 2ου πρακτικού κατακύρωσης διαγωνισμού  για την «Συντήρηση  επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού  Δημοτικών Ενοτήτων «προϋπολογισμού 27.090,00€.

  3.Ορισμός δικηγόρου (άσκηση πρόσθετης παρέμβασης προτάσεων υπόθεση κ. Φούκα Ηλία).

4.Ορισμός δικηγόρου (αγωγή καθαριστριών  εργασιακές διαφορές -κατά Δήμου)

  1. Εξέταση της από  3-10-18 ένστασης της ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕ κατά της 450/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής(αφορά τα δομικά υλικά).

 6.Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών κατάρτιση όρων διακήρυξης  για την    «Προμήθεια αλατιού αποχιονι σμού οδικού δικτύου Δήμου Καρπενησίου  32240, με υπάρχουσα πίστωση  7500,00

7.Εκδοση εντάλματος προπληρωμής.

Ο πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

Σουλιώτης  Νικόλαος