43η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 43η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει σήμερα την 18η Οκτωβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και με ώρα έναρξης 14.00 και λήξης 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

1. Παράταση διαγωνισμού του έργου «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία επέκτασης συστήματος τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου Καρπενησίου»

 

 

Κρίνεται κατεπείγουσα η δια περιφοράς λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για τους παρακάτω λόγους:
Ο Δήμος Καρπενησίου έχει δημοσιεύσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για το έργο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία επέκτασης συστήματος τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων
ύδρευσης του Δήμου Καρπενησίου» με ημερομηνία λήξης προσφορών 22/10/2023 και ώρα 23:00΄και αποσφράγισης 25/10/2023 και ώρα 10:00. Από την ενδιαφερόμενη εταιρεία ΑΚΑΤΤ Α.Ε. υποβλήθηκε μέσω του συστήματος
διαγωνισμών στις 11/10/2023 αίτημα παροχής διευκρινίσεων, το οποίο δεν απαντήθηκε μέχρι 17/10/2023.
Η ίδια εταιρεία την 17/10/2023 υπέβαλε και αίτημα παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών κατά ένα (1) μήνα, ώστε να έχει χρόνο να προσαρμόσει την προσφορά της μετά την παροχή των διευκρινίσεων από μέρους
μας.
Λόγω του ότι δεν διευκρινίζεται από τη νομοθεσία ποιες αλλαγές θεωρούνται σημαντικές, και προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν ενστάσεις, προσφυγές και γενικά ενέργειες οι οποίες θα καθυστερήσουν σημαντικά τη διενέργεια του διαγωνισμού και για την καλύτερη προετοιμασία των διαγωνιζομένων θα πρέπει να χορηγηθεί άμεσα παράταση προθεσμίας υποβολής των προσφορών έως την Δευτέρα 06/11/2023 και ώρα 23:00΄και αποσφράγισης την Πέμπτη 09/11/2023 και ώρα 10:00΄.
Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής θα μπορούν να ψηφίσουν το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με email από το προσωπικό τους λογαριασμό προς το email της γραμματείας της
Επιτροπής d.tsiouni@0716.syzefxis.gov.gr, αποστέλλοντας συμπληρωμένο με τη ψήφο τους, το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας.

 

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

ΠΡΟΣΚΛΗΣH

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ