44η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δέκα τρεις (13) Οκτωβρίου  του έτους 2015 ημέρα   Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα.

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με την Προδικαστική προσφυγή της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΑΕ   κατά της Νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού Αποκομιδή απορριμμάτων  και της  αριθμ 472/2015 απόφασης της οικον. επιτροπής.
 2. Ψήφιση πίστωσης για την  επιλογή αναδόχου  παροχής  υπηρεσιών  φύλαξης Μαθητικής  Εστίας Καρπενησίου 2015-2016
 3. Κατάρτιση όρων διακήρυξης  και έγκριση  τεχνικών προδιαγραφών για την την  επιλογή αναδόχου  παροχής  υπηρεσιών  φύλαξης Μαθητικής  Εστίας Καρπενησίου 2015-2016
 4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση υποδομών στις ΤΚ της ΔΕ Φουρνάς»
 5. Ορισμός δικηγόρου Αγωγή κ. Καβαδία κατά Δήμου
 6. Ορισμός δικηγόρου Αγωγή κ. Ξενιά κατά Δήμου
 7. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή των δόσεων από τον αναλογούντα φόρο, επί των μισθωμάτων και των τόκων των καταθέσεων του οικ. έτους 2014 του Δήμου, για τους μήνες Οκτώβριο Νοέμβριο Δεκέμβριο 2015 ποσό 74.448,03€
 8. Ψήφιση πίστωσης  Αμοιβή αναδόχου υπηρεσίας φύλαξης  μαθητικής Εστίας ( υπολοίπου ποσού σύμβασης 838,71)
 9. Ψήφιση  πίστωσης και ανάθεση του έργου » Συντήρηση υποδομών  ΤΚ Κορυσχάδων» 12.500,00€
 10. Ψήφιση πιστώσεων για καταβολή οδοιπορικών εξόδων  και της ημερήσιας αποζημίωσης των υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας και Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος για τις εκτός  έδρας μετακινήσεις του μηνός Νοεμβρίου του 2015.
 11. Ψήφιση πιστώσεων

Ο πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

Νικόλαος Σουλιώτης