44η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 44η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις είκοσι (20) Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 9:00 πμ και λήξη 12.00μ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) και την αριθμ. 60η /ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/οικ. 17530/13-9-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

1. Εξειδίκευση πίστωσης
2. Εισήγηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.2021.
3. Παράταση σύμβασης του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)
4. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αξιοποίηση -Διαμόρφωση Πλατείας Π. Πατραϊκής» αναδόχου ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ.
5. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κειμηλιαρχείο Φουρνάς».

 

Ο πρόεδρος της οικονομικής Επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ