44η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 44η Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις δέκα πέντε (15) Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 πμ στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον
Προφήτη Ηλία για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) την υπ΄αριθμ.20930/31-03-2020 & 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

1. Έγκριση 1ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για «Προμήθεια φορτηγού 8Χ4 ενδεικτικού προϋπολογισμού 150.000€ με ΦΠΑ»
2. Έγκριση της αριθμ.12247/9-9-2020 απόφασης Δημάρχου με θέμα «Κατεπείγουσα ανάθεση έργου με τίτλο «Αποκατάσταση υδρομάστευσης στην ΤΚ Ψιανών του Δήμου Καρπενησίου «.
3. Έγκριση της αριθμ12078/7-9-2020 απόφασης Δημάρχου με θέμα «Κατεπείγουσα ανάθεση έργου με τίτλο «Αποκατάσταση υδρομάστευσης στην ΤΚ Μεγάλου Χωριού του Δήμου Καρπενησίου »
4. Ορισμός επιτροπής για την διεξαγωγή του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Αντικατάσταση -αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης τμήματος πόλης Καρπενησίου ».
5. Έγκριση των τευχών δημοπράτησης, έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Καρπενησίου» για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», Προϋπολογισμού 756.400,00 €.
6. Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου «Βελτίωση υποδομών ΔΕ Προυσού» προϋπολογισμού 40.000,00€
7. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση της χρήσης των θέσεων περιπτέρων του Δήμου Καρπενησίου .
8. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (αφορά δαπάνη έξοδα διοδίων κλπ για μεταφορά φορτηγού στην Αθήνα και αντίστροφα ).
9. Τακτοποίηση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή Υπολόγου (αφορά δαπάνη ΚΤΕΟ).
10. Κλείσιμο λογαριασμών στην πρώην Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας.
11. Ορισμός δικηγόρου (Νομική κάλυψη υπαλλήλων Τ.Υ αφορά υπόθεση Στέργιου Γκαρίλα).

12. «Απαλλαγή επιχειρήσεων από το ενιαίο τέλος καθαρισμού και φωτισμού εξαιτίας των μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».
13. Ορθή επανάληψη Αποδοχή δωρεάς Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος ΚΕΔΕ.
14. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Δημιουργία χώρων άθλησης στην Δ.Ε. Προυσού του Δήμου Καρπενησίου »αναδόχου Τράντου Κων/νου και Οδυσσέως ΟΕ».
15. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΚ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ »

 

Ο πρόεδρος της οικον.Επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ