47η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 47η Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις έξι (6) Οκτωβρίου 2020 ημέρα Τρίτη   και ώρα 9:00 πμ στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα

Η   συνεδρίαση θα  πραγματοποιηθεί  κεκλεισμένων των θυρών, για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις  παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης  λόγω COVID-19)  την υπ΄αριθμ.20930/31-03-2020 & 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών .

1.Εγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  με   κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα  από οικονομικής άποψης  προσφορά  βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για την προμήθεια  ενός φορτηγού  8χ4 για τις ανάγκες του Δήμου  Καρπενησίου ενδεικτικού προϋπολογισμού  150.000,00€.

2.Έγκριση 1ου πρακτικού του έργου «Βελτίωση  υποδομών ΔΕ Προυσού» προϋπολογισμού 40.000,00€.

3.Έγκριση 3ου πρακτικού διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με θέμα «Προμήθεια εξοπλισμού για πολιτιστικές δράσεις και τουριστική προβολή του Δήμου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 100.489,60€.

4.Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στον Άγιο Αθανάσιο της Κορίτσας Κλειτσού.

5.Απόδοση πάγιας προκαταβολής (20) Κοινοτήτων από Δημοτικές ενότητες.

6.Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών της εργασίας με τίτλο «Επισκευαστικές εργασίες στο Κολυμβητήριο Καρπενησίου».

7.Εκδοση εντάλματος προπληρωμής (αφορά δαπάνη στη ΔΕΔΔΗΕ)

 

Ο πρόεδρος της οικον.Επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ