44η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις  10 Νοεμβρίου   του έτους 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

  1. Σύνταξη προϋπολογισμού οικ.έτους 2018 (εισήγηση από την εκτελεστική επιτροπή του Δήμου).
  2. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια μηχανημάτων για τις ανάγκες του δήμου προϋπολογισμού 149.916€ και την δημοσίευση της διακήρυξης.
  3. Ορισμός επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού τακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανημάτων για τις ανάγκες του δήμου προϋπολογισμού 149.916€
  4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την προμήθεια μηχανημάτων για τις ανάγκες του δήμου προϋπολογισμού 149.916€
  5. Ορισμός δικηγόρου (αφορά αγωγή  υπαλλήλων Δήμου για εργατικές διαφορές).
  6. Τακτοποίηση χρηματικού εντάλματος και απαλλαγή υπολόγου.
  7. Ψήφιση πιστώσεων

 

Ο πρόεδρος της Οικ.επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος