40η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4555/2018 και την αριθμ. 55/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/175/οικ.15910/9-08-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα, στην οδό Ύδρας 6, στις Δεκαεπτά (17)
Αυγούστου 2021 ημέρα Τρίτη και με ώρα 9:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση 1ου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Κ. Καρπενησίου προϋπολογισμού 520.000€
2. Έγκριση 3ου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΙΑΝΟΣ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 166.881,68€ με ΦΠΑ
3. Ακύρωση της αρ. 320/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για το έργο «Αποκατάσταση βλαβών από Υγρασία στο Κτήριο του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων»
4. Αντικατάσταση μελών της «Κοινής επιτροπής παρακολούθησης» της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για το έργο «Αποκατάσταση βλαβών από Υγρασία στο Κτήριο του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων»
5. Ορισμός μελών επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ταρτάν στο Εθνικό στάδιο Καρπενησίου και προμήθεια ρομποτικής σκούπας κολυμβητηρίου Καρπενησίου»
6. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους
7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής για την εργασία: «Υπηρεσίες συλλογής απορριμμάτων και καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων Δήμου Καρπενησίου».

 

Ο πρόεδρος της Οικον.Επιτροπής

Νικόλαος Σουλιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ